ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM - JAK BYĆ STANOWCZYM I SKUTECZNYM 
W RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI, KONTRAHENTAMI I KLIENTAMI?

Dla osób chcących porozumiewać się bardziej efektywnie, co zwiększa szanse i minimalizuje czas na dochodzenie do konsensusu. Kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne, indywidualne 
i grupowe, gry, symulacje, analizy studium przypadku, dyskusje moderowane, techniki twórczego myślenia, prezentacje, demonstracje, obserwację. Teoria jako inspiracja poparta przykładami 
z życia. Szkolenia dopasowujemy indywidualnie do potrzeb  każdego uczestnika, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności  własnej
i z korzyścią dla firmy.

Cele szkolenia:
 • Poznanie  i przetrenowanie na sobie technik  i zachowań asertywnych;
 • Wyznaczanie w sposób jasny i zdecydowany swoich granic psychologicznych i biznesowych;
 • Poznanie założeń postawy asertywnej oraz jej implikacje dla kierowania sobą 
i współpracy z innymi ludźmi; 
 • Rozpoznanie własnych barier utrudniających zachowania asertywne w różnych sytuacjach.
Korzyści:
 • Poprawa umiejętności  komunikacyjnych w radzeniu sobie z  trudnymi sytuacjami w pracy;
 • Rozwój umiejętności otwartego i stanowczego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji;
 • Nabycie umiejętności właściwej reakcji na krytykę, agresję i próby manipulacji, asertywnego wyrażania swoich oczekiwań i uwag;
 • Poszerzenie świadomości własnych praw osobistych i stawianiu granic; 
 • Zwiększenie precyzji wzajemnego porozumiewania się w sposób stanowczy i konkretny;
 • Zwiększenie szans na dochodzenie do konsensusu;
 • Rozwój umiejętności wyrażania krytyki i pochwały w celu pozytywnego motywowania do bardziej efektywnego działania.
Tematyka:
 • Czym jest postawa asertywna?;
 • Omówienie praw osobistych wg Herberta Fensterheima;
 • Korzyści z asertywnej komunikacji w przedsiębiorstwie;
 • Techniki komunikacyjne umożliwiające prawidłowe konstruowanie informacji zwrotnych;
 • Asertywna obrona  i stawianie granic;
 • Jak odmawiać  łagodnie i stanowczo?- Techniki wspomagające asertywną odmowę- Praca na realnych sytuacjach
  w formie scenek;
 • Obrona przed agresją, atakiem werbalnym (4 etapowa procedura obronna, technika ostatniej szansy);
 • Asertywna prezentacja rozwiązań i wywieranie wpływu;
 • Sposoby argumentacji, konfrontowanie opinii;
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań, umiejętność egzekwowania poleceń;
 • Jak udzielać konstruktywnej krytyki i jak reagować na uzasadnione i nieuzasadnione uwagi krytyczne?, konstruktywne wyrażanie złości;
 • Wyrażanie pochwał w motywowaniu innych i wywieraniu wpływu interpersonalnego;
 • Sposoby przyjmowania komplementów;
 • Indywidualne obszary wymagające usprawnienia i/lub doskonalenia w zakresie umiejętności asertywnych, planowanie zmian;
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.