Podnoszenie umiejętności kierowniczych, przywództwo, rozwiązywanie problemów,…..

CELE SZKOLENIA:
To platforma niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wymagana na wszystkich menedżerskich stanowiskach, bez względu na umiejscowienie w strukturach firmy. W przejrzysty sposób pokazuje różnice miedzy „robieniem” a zarządzaniem, chroniąc tym samym Uczestników naszego szkolenia przed jednym z największych błędów menedżerów. Pokazuje zalety właściwego planowania, które uwzględnia czas, priorytetu oraz możliwości organizacyjne zespołów. Pokazuje również sposoby kontrolowania pracy zespołów oraz znaczenie w tym procesie informacji zwrotnych.  Wreszcie szeroko mówi
o rzeczy, która najbardziej determinuje wszystkie procesy zachodzące w firmie lub zespole, czyli o zasadach skutecznej komunikacji. Bez skutecznej komunikacji wagę swoją tracą wszystkie strategie, pomysły oraz owoce pracy menedżera oraz jego zespołu. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Po tym szkoleniu menedżerowie będą sprawnie poruszać się w obszarach zarządzania zespołem.Umiejętność skuteczniejszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w prostej linii doprowadzi do lepszych wyników sprzedaży i wyższej satysfakcji klientów. Po tym szkoleniu menedżerowie będą szybciej podejmować trafne decyzji i wzrośnie satysfakcja Menedżerów z wykonywanej pracy.

1. Kiedy Menedżer „robi” a kiedy zarządza?

 • Różnica między „robieniem” a zarządzaniem – test
 • Skutki nadmiernego „robienia” w miejsce zarządzania
 • Różnica między robieniem, zarządzaniem a przewodzeniem.

2. Planowanie i stawianie celów,  a uciekający czas

 • Zasady planowania oraz korzyści z planowania
 • Cele i zadania SMART. Wyznaczanie i realizacja
 • Przewidywanie, czyli odpowiedź na pytanie, „co będzie, gdy...?”
 • Podstawowe zasady zarządzania czasem
 • Priorytety w procesie planowania

3. Organizacja pracy oraz delegowanie zadań

 • Zasady organizowania pracy w zespole?
 • Zasady delegowania zadań i uprawnień
 • Skuteczny styl wydawania poleceń członkom zespołu

4. Kontrola pracy zespołu - W jaki sposób kontrolować pracę zespołu?

 • Policjant czy Przyjaciel, czy może sprawiedliwy Szef?
 • Zalety konsekwencji w kontrolowaniu
 • Informacja zwrotna, czyli „feedback” jako narzędzi kontroli

5. Udzielanie informacji zwrotnych pracownikom

 • Znaczenie informacji zwrotnej dla Pracowników i Menedżera
 • Konstruktywna krytyka: zasady stosowania oraz konstrukcja

6. Rozwiązywanie problemów i zarządzanie problemami

 • Problem – rzecz niezbędna w procesie rozwoju organizacji i biznesu
 • Czym jest problem?
 • Korzyści z pojawiania się problemów 
 • Sposoby rozwiązywania problemów
 • Techniki/sposoby rozwiązywania problemów
 • Problemy którymi kierujemy/zarządzamy

7. Podstawy Skutecznej komunikacji na usługach sprawnego Menedżera

 • Kiedy komunikacja jest skuteczna?
 • Mowa werbalna i mowa niewerbalna
 • Aktywne słuchanie. Składowe i „Dopytywanie” – skarbnica wiedzy o wszystkim
 • Lista korzyści płynących ze skutecznej komunikacji

8. Przywództwo sytuacyjne Menedżera, czyli jak dostosować własny styl komunikowania się do zespołu?

 • Konstruktywna krytyka. Zasady budowania oraz korzyści
 • Pochwała i reprymenda – stare metody na usługach nowoczesnego Menedżera
 • Empatia atutem dojrzałego Menedżera Asertywne zachowania w relacjach z podwładnymi oraz Zarządem

9. Mobbing i dyskryminacja w pracy:

 • Definicje: mobbingu i dyskryminacji
 • Rodzaje dyskryminacji:
  • ze względu na pochodzenie społeczne
  • ze względu na pochodzenie etniczne
  • ze względu na orientację seksualną
  • ze względu na przynależność rasową
  • ze względu na przynależność wyznaniową
  • ze względu na płeć 
  • ze względu na wiek
 • Jaka jest skala tych zjawisk w Polsce?
 • Czy grozi nam mobbing i dyskryminacja? 
 • Uregulowania prawne w Polsce na tle innych krajów
 • Jak możemy się bronić przed mobbingiem i dyskryminacją w pracy 
 • Aby być Przywódcą nie wystarczy być skutecznym Menedżerem!

10. Różne style zarządzania a Przywództwo.

 • Kiedy Menedżer staje się Przywódcą? Kompetencje Menedżera vs kompetencje Lidera.
 • Czym cechuje się Przywódca?
 • Kiedy Menedżer mam szansę stać się Przywódcą. Test „Beblina” pokazujący pełnione role w zespole.
 • Poziomy Przywództwa oraz drogowskaz Przywódcy.
 • Jak się wdrapać i utrzymać na górze przywództwa?
 • Kierujesz? Rządzisz? Motywujesz? Motywuj i inspiruj swój zespół, a sięgniesz po sukcesy! 

Czas trwania szkolenia/warsztatów – 2 dni szkoleniowe

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

 • Analiza przypadków z pracy Uczestników
 • Casy z archiwum Trenera
 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia w parach/w grupach
 • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
 • Dyskusje kontrolowane 
 • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą