Podnoszenie umiejętności kierowniczych, przywództwo, rozwiązywanie problemów,…..

CELE SZKOLENIA:
To platforma niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wymagana na wszystkich menedżerskich stanowiskach, bez względu na umiejscowienie w strukturach firmy. W przejrzysty sposób pokazuje różnice miedzy „robieniem” a zarządzaniem, chroniąc tym samym Uczestników naszego szkolenia przed jednym z największych błędów menedżerów. Pokazuje zalety właściwego planowania, które uwzględnia czas, priorytetu oraz możliwości organizacyjne zespołów. Pokazuje również sposoby kontrolowania pracy zespołów oraz znaczenie w tym procesie informacji zwrotnych.  Wreszcie szeroko mówi
o rzeczy, która najbardziej determinuje wszystkie procesy zachodzące w firmie lub zespole, czyli o zasadach skutecznej komunikacji. Bez skutecznej komunikacji wagę swoją tracą wszystkie strategie, pomysły oraz owoce pracy menedżera oraz jego zespołu. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Po tym szkoleniu menedżerowie będą sprawnie poruszać się w obszarach zarządzania zespołem.Umiejętność skuteczniejszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w prostej linii doprowadzi do lepszych wyników sprzedaży i wyższej satysfakcji klientów. Po tym szkoleniu menedżerowie będą szybciej podejmować trafne decyzji i wzrośnie satysfakcja Menedżerów z wykonywanej pracy.

1. Kiedy Menedżer „robi” a kiedy zarządza?

  • Różnica między „robieniem” a zarządzaniem – test
  • Skutki nadmiernego „robienia” w miejsce zarządzania
  • Różnica między robieniem, zarządzaniem a przewodzeniem.

2. Planowanie i stawianie celów,  a uciekający czas

  • Zasady planowania oraz korzyści z planowania
  • Cele i zadania SMART. Wyznaczanie i realizacja
  • Przewidywanie, czyli odpowiedź na pytanie, „co będzie, gdy...?”
  • Podstawowe zasady zarządzania czasem
  • Priorytety w procesie planowania

3. Organizacja pracy oraz delegowanie zadań

  • Zasady organizowania pracy w zespole?
  • Zasady delegowania zadań i uprawnień
  • Skuteczny styl wydawania poleceń członkom zespołu

4. Kontrola pracy zespołu - W jaki sposób kontrolować pracę zespołu?

  • Policjant czy Przyjaciel, czy może sprawiedliwy Szef?
  • Zalety konsekwencji w kontrolowaniu
  • Informacja zwrotna, czyli „feedback” jako narzędzi kontroli

5. Udzielanie informacji zwrotnych pracownikom

  • Znaczenie informacji zwrotnej dla Pracowników i Menedżera
  • Konstruktywna krytyka: zasady stosowania oraz konstrukcja

6. Rozwiązywanie problemów i zarządzanie problemami

  • Problem – rzecz niezbędna w procesie rozwoju organizacji i biznesu
  • Czym jest problem?
  • Korzyści z pojawiania się problemów 
  • Sposoby rozwiązywania problemów
  • Techniki/sposoby rozwiązywania problemów
  • Problemy którymi kierujemy/zarządzamy

7. Podstawy Skutecznej komunikacji na usługach sprawnego Menedżera

  • Kiedy komunikacja jest skuteczna?
  • Mowa werbalna i mowa niewerbalna
  • Aktywne słuchanie. Składowe i „Dopytywanie” – skarbnica wiedzy o wszystkim
  • Lista korzyści płynących ze skutecznej komunikacji

8. Przywództwo sytuacyjne Menedżera, czyli jak dostosować własny styl komunikowania się do zespołu?

  • Konstruktywna krytyka. Zasady budowania oraz korzyści
  • Pochwała i reprymenda – stare metody na usługach nowoczesnego Menedżera
  • Empatia atutem dojrzałego Menedżera Asertywne zachowania w relacjach z podwładnymi oraz Zarządem

9. Mobbing i dyskryminacja w pracy:

  • Definicje: mobbingu i dyskryminacji
  • Rodzaje dyskryminacji:
    • ze względu na pochodzenie społeczne
    • ze względu na pochodzenie etniczne
    • ze względu na orientację seksualną
    • ze względu na przynależność rasową
    • ze względu na przynależność wyznaniową
    • ze względu na płeć 
    • ze względu na wiek
  • Jaka jest skala tych zjawisk w Polsce?
  • Czy grozi nam mobbing i dyskryminacja? 
  • Uregulowania prawne w Polsce na tle innych krajów
  • Jak możemy się bronić przed mobbingiem i dyskryminacją w pracy 
  • Aby być Przywódcą nie wystarczy być skutecznym Menedżerem!

10. Różne style zarządzania a Przywództwo.

  • Kiedy Menedżer staje się Przywódcą? Kompetencje Menedżera vs kompetencje Lidera.
  • Czym cechuje się Przywódca?
  • Kiedy Menedżer mam szansę stać się Przywódcą. Test „Beblina” pokazujący pełnione role w zespole.
  • Poziomy Przywództwa oraz drogowskaz Przywódcy.
  • Jak się wdrapać i utrzymać na górze przywództwa?
  • Kierujesz? Rządzisz? Motywujesz? Motywuj i inspiruj swój zespół, a sięgniesz po sukcesy! 

Czas trwania szkolenia/warsztatów – 2 dni szkoleniowe

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas szkolenia/warsztatów:

  • Analiza przypadków z pracy Uczestników
  • Casy z archiwum Trenera
  • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
  • Ćwiczenia w parach/w grupach
  • Testy – warto wiedzieć o sobie więcej!
  • Dyskusje kontrolowane 
  • „Energetyzery” – gry szkoleniowe, które uczą