SKUTECZNA MOTYWACJA - JAK ZACHĘCIĆ SIEBIE DO DZIAŁANIA?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, dla pracowników działów personalnych pracujących nad tworzeniem systemów motywacyjnych oraz wszystkich pracowników zarządzających zespołami. 
Motywowanie pracowników to cenna umiejętność zarządzania ludźmi w firmie. To, w jaki sposób inspirujesz i angażujesz pracowników przekłada się na efektywność wyznaczonych celów. Szkolenie to pomoże Ci być bardziej skutecznym w roli coacha i motywatora. Wyniki badań nad źródłami motywacji według Hay Group przeprowadzonych w Europie Zachodniej wskazują, że klimat organizacyjny firmy ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy i wynosi około 30%.   
Cele szkolenia:
 • Zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji;
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania indywidualnych motywatorów;
 • Uświadomienie roli wyznaczania celów i delegowania zadań w motywowaniu pracowników 
- przygotowanie do stworzenia planu motywacyjnego dla własnego zespołu.
Korzyści:
 • Rozwój umiejętności pozafinansowego motywowania;
 • Rozwój osobistych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w motywowaniu – udzielanie informacji zwrotnej;
 • Rozwój umiejętności wykorzystywania technik skutecznego motywowania oraz ich zastosowania w praktyce
Tematyka:
 • Motywacja i koncepcje motywowania,  ich praktyczne zastosowanie;
 • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą;
 • Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania 
i motywowania;
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna- różnice;
 • Motywowanie a osobowość, rozpoznawanie indywidualnych motywatorów pracowników;
 • Wyzwania związane z zawodem a stres jako czynnik motywujący;
 • Motywatory poprzez: środki finansowe i pozafinansowe;
 • Umiejętne wyrażanie próśb i oczekiwań; 
 • Udzielanie precyzyjnych informacji zwrotnych, umiejętne zastosowanie kar i nagród;
 • Motywowanie jako proces;
 • Analiza czynników obniżających i podnoszących poziom motywacji w realizacji celów;
 • Klimat organizacyjny a efektywność pracy;
 • Analiza własnej roli w grupie w budowaniu sukcesu firmy;
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów- zadania ważne i pilne;
 • Techniki radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała, myśli, emocji i zachowania;
 • Sposoby radzenia sobie z negatywnymi opiniami;
 • Sukces a budowanie wiary we własne siły i możliwości.
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.