TRENING INTEGRACYJNY- JAK WZMOCNIĆ IDENTYFIKACJĘ Z GRUPĄ I MOTYWACJĘ DO WSPÓŁPRACY?

W procesie grupowym bardzo ważnym etapem jest stadium początkowe, nabywanie zaufania 
w grupie zarówno do lidera, jak i do innych jej członków. Ludzie stają się gotowi decydować 
o własnych, konkretnych celach uczestnictwa w zespole
i mają ochotę podejmować inicjatywę do współpracy.
 
Cele szkolenia: 
 • Integracja zespołu w sprzyjających warunkach, wzajemne lepsze poznanie się;
 • Możliwość ustalenia zasad i reguł funkcjonowania grupy;
 • Określenie celów, dla których zespół jest stworzony.
Korzyści:
 • Umocnienie więzi między pracownikami, ich głębsze poznanie się i zbudowanie przyjaznej atmosfery, która będzie stałym elementem codziennej pracy zespołu;
 • Udoskonalenie przepływu informacji w celu lepszej współpracy;
 • Poprawa komunikacji i relacji między członkami;
 • Wzrost wzajemnej motywacji do działania;
 • Zwiększenie elastyczności, aby lepiej dostosować się do zmieniających się warunków;
 • Wzrost zaangażowania się w proces wdrażania postanowień zespołu.
Tematyka:
 • Bliższe poznawanie się współpracowników w innych niż zawodowe sytuacjach;
 • Wspólne rozpoznawanie utrudnień i barier w pracy zespołu;
 • Usprawnienie technik współpracy w zespole;
 • Identyfikowanie i wykorzystywanie ról grupowych do tworzenia zintegrowanego zespołu;    
 • Wspólne planowanie lepszych form porozumiewania się w zespole – zasady;
 • Efektywne komunikowanie się w relacjach zawodowych, rola zaufania i współpracy;
 • Umiejętność  przyjmowania i formułowania informacji zwrotnych;
 • Skuteczne radzenie sobie z agresja werbalną;
 • Rozpoznawanie i nie uleganie presji psychologicznej i manipulacjom;
 • Budowanie skutecznego zespołu – liderzy i pracownicy,                      
 • Określenie stylu działania w zespole- Słabe i mocne strony, kompetencje i możliwości;
 • Misja i cele dotyczące zespołu i jego członków;
 • Zespół i fazy jego rozwoju: -  formowanie,  docieranie,  normowanie,   działanie;
 • Różnice i ich wykorzystanie w zespole, style pracy,  zasady przewodzenia innym;
 • Twórcze i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 • Podejście wygrana- wygrana przy rozwiązywaniu konfliktów;
 • Organizacja pracy zespołu, rola planowania,  szybkie zebrania;            
 • Zwiększanie kreatywności zespołu; myślenie lateralne, burza mózgów;
 • Czy każdy z nas pragnie tego samego? – motywowanie członków zespołu, gra negocjacyjna: motywacja, współpraca, zaufanie - komunikacja w zespole;
 • Ćwiczenie podsumowujące - współpraca w zespole (motywacja, współpraca, współzawodnictwo, kreatywność, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja);
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h)  lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.