TRENING KOMUNIKACJI DLA KOBIET I MĘŻCZYZN:
JAK LEPIEJ ROZUMIEĆ SIĘ Z PARTNEREM?
JAK POKONYWAĆ BARIERY W KOMUNIKACJI?

Twoje zachowanie i styl osobisty wywierają wpływ na innych. Ale czy masz świadomość, jaki jest Twój styl? Czy potrafisz porozumiewać się w sposób jasny i klarowny? Szkolenie służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć
i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu, jak również nabraniu pewności w komunikacji.
Korzyści: 
 • Poznanie przez uczestników technik i metod efektywnej komunikacji tj. udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, budowaniu asertywnej postawy itd.;
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej (słownej) i niewerbalnej (gesty, mimika, kontakt wzrokowy, postawa ciała), aby być bardziej zrozumianym dla innych;
 • Rozwój umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, doprecyzowania wypowiedzi;
 • Dopasowanie stylu wypowiedzi do rozmówcy;
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z tzw. "trudnymi sytuacjami" i pokonywania barier 
w komunikacji;
 • Poprawienie umiejętności słuchania i rozumienia intencji nadawcy wypowiedzi;
 • Zwiększenie skuteczności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów.
Tematyka:
 • Rodzaje barier i błędów komunikacyjnych oraz sposoby radzenia sobie z nimi;
 • Style i rodzaje komunikowania się-autoanaliza;
 • Cechy uważnego słuchacza- aktywne słuchanie; 
 • Jak mówić, aby nas słuchano i słuchać ze zrozumieniem?; 
 • Techniki - pozwalające uporządkować własną wypowiedź oraz na bieżąco korygować ewentualne nieporozumienia;
 • Pytania poszerzające obszar uzyskiwanych informacji, które sprzyjają klimatowi otwartości i zaufania; 
 • Jak udzielać konstruktywnej, precyzyjnej informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej?;
 • Powiązania i obszary komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • Sztuka porozumiewania się z ludźmi, czyli jak być właściwie zrozumianym i pozytywnie odbieranym przez innych;
 • Sposoby obrony przed manipulacją;
 • Stosowanie języka perswazji i "magicznych słów" (skutecznie działających na podświadomość rozmówcy);
 • Znaczenie mowy ciała w kontaktach międzyludzkich;
 • Postawa ciała, gesty, ton głosu pomagające wzmocnić przekaz werbalny i zachęcające do kontaktu;
 • Kanały i kierunki przepływu informacji;
 • Korzyści z dobrej komunikacji z partnerem;
 • Dyskusja moderowana + praca w grupach. Identyfikacja obszarów do zmiany;
 • Na co zwracać uwagę by zachęcać innych do kontaktu - Jak budować pozytywną komunikację?;
 • Podstawowa forma pracy: ćwiczenie umiejętności zwiększania osobistego potencjału 
i wykorzystywania własnych atutów;
 • Jak podczas rozmowy budować atmosferę nastawioną na współpracę?;
 • Techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikowaniu się;
 • Podstawowa forma pracy: praktyczne ćwiczenie wybranych umiejętności w parach i małych grupach;
 • Ćwiczenie umiejętności komunikacji przydatnych w konflikcie- scenki sytuacyjne oparte na doświadczeniu;
 • Radzenie sobie z krytyką (słuszną i niesłuszną);
 • Wyrażanie niezadowolenia i stawianie granic;
 • Asertywna odmowa i technika „Zdartej płyty”;
 • Feedback i ankieta ewaluacyjna.
Czas trwania: W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15