TRENING KOMUNIKACYJNY– JAK SPRAWNIE I SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ
W GRUPIE, MIĘDZY GRUPAMI I Z KLIENTAMI ?

Dobre funkcjonowanie jednostki w grupie jest wynikiem sprawnego porozumiewania się, co wymaga m.in.:
 • Poczucia kontroli i panowania nad samym sobą, wiary we własną skuteczność;
 • Aktywnego słuchania i udzielania nadawcy komunikatu informacji zwrotnych;
 • Wzajemnego wpływania na siebie, dawania sobie wsparcia i wyrażania konstruktywnej krytyki;
 • Budowania kontaktu opartego na zaufaniu, akceptacji i empatii;
 • Zapobiegania konfliktom i manipulacjom w kontaktach handlowych i pracowniczych.
Cele szkolenia:
 • Poznanie technik i metod efektywnej komunikacji wewnątrz zespołu i w kontaktach biznesowych tj. udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, budowaniu asertywnej postawy itd.;
 • Uświadomienie w jaki sposób komunikacja wewnętrzna wpływa na kulturę firmy;
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z tzw. "trudnymi sytuacjami" i pokonywania barier 
w komunikacji.
Korzyści:
 • Poprawienie umiejętności słuchania i rozumienia intencji nadawcy wypowiedzi;
 • Zwiększenie skuteczności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych;
 • Zwiększenie efektywności pracy w zespole i w kontakcie z klientami.
Tematyka: 
 • Od czego zależy sukces komunikacji w zespole?; 
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • Reguły efektywnej komunikacji;
 • Budowanie dobrej relacji i pozytywnych postaw;
 • Zasady aktywnego słuchania;
 • Podświadome procesy kodowania; 
 • Jak czytać komunikaty niewerbalne? Sposoby wykorzystania języka ciała;
 • Komunikacja hierarchiczna i nie-hierarchiczna;
 • Identyfikacja własnych barier komunikacyjnych;
 • Analiza własnego stylu komunikacji, scenki sytuacyjne oparte na doświadczeniu;
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych z klientem?; 
 • Komunikacja nastawiona na współdziałanie;
 • Uczenie się zachowań istotnych dla sprawnego funkcjonowania zawodowego w relacji ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz klientami;
 • Wyrażanie oczekiwań;
 • Egzekwowanie praw;
 • Jak odmawiać, aby nie zerwać współpracy z klientem;
 • Radzenie sobie z presją, prośbą i manipulacją;
 • Feedback dla każdego uczestnika
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15 
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.