TRENING ZARZĄDZANIA CZASEM I STRESEM- JAK LEPIEJ SIĘ ZORGANIZOWAĆ  
I EFEKTYWNIE REALIZOWAĆ WYZNACZONE CELE?

Dla osób obciążonych dużą ilością spraw i zadań, które pragną lepiej radzić sobie ze skutkami stresu oraz przeciwdziałać jego powstawaniu poprzez efektywną organizację pracy.
Cele szkolenia: 
 • Nabycie umiejętności kreatywnej i efektywnej organizacji czasu, pozwalającej wśród dużej ilości zadań odnaleźć spokój i nowe możliwości korzystania z własnych potencjałów;
 • Profilaktyka stresu pozwalająca przewidzieć przeciążenia i zapobiegać im;
 • Identyfikacja indywidualnych czynników stresujących i nabycie umiejętności  radzenia sobie 
z nimi;
 • Umiejętność organizacji czasu własnego, podwładnych, planowania proaktywnego.
Korzyści:
 • Wzrost umiejętności ustalania priorytetów osobistych i zawodowych, hierarchizowanie własnych celów życiowych;
 • Wzrost efektywności organizacji pracy, planowania i kontroli;
 • Zminimalizowanie stresu wynikającego z dużej ilości zadań;
 • Zwiększenie motywacji  i satysfakcji z pracy;
 • Rozwój umiejętności panowania nad emocjami utrudniającymi realizację zadań;
Tematyka:
 • Presja czasu jako jeden z najczęstszych współczesnych stresorów;
 • Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem- identyfikacja podstawowych problemów i trudności;
 • Planowanie i organizacja pracy, plany krótko- i długoterminowe;
 • Umiejętność wyznaczania celów, ich znaczenie i parametry w odniesieniu do czasu (konflikty między celami, odwlekanie, lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością, brak jasnej wizji);
 • Systemy planowania i kontrolowania czasu, narzędzia w organizacji czasu;
 • Umiejętność ustalania priorytetów- zadania ważne, pilne;
 • Delegowanie zadań;
 • Identyfikacja „złodziejów” czasu i radzenie sobie z nimi;
 • Praktyczne wskazówki do wykorzystania w organizacji czasu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami;
 • Jakie są typowe objawy stresu? W jaki sposób szybko na nie reagować?;
 • W jaki sposób stres może wpływać na nasze myślenie i działanie?;
 • Sytuacje stresogenne - analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu;
 • Rozpoznawanie stylów zachowań i indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem;
 • Wewnętrzne źródła związane z osobowością typu A;
 • Strategiczne podejście do realizacji projektów; graficzne techniki ułatwiające planowanie 
i realizację zadań;
 • Współpraca podczas realizacji projektów, rola każdej osoby w zespole- świadome jej określanie;
Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe  (2x 7)
Ilość osób: 12- 15
Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.