ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE JAKO NIEZBĘDNIK HARMONIJNEJ WSPÓŁPRACY

Sztuka zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji trudnych
Każdy konflikt może być oczyszczający i twórczy- zależy jak do niego podejdziemy. Gdy się przed nim bronimy, wycofujemy, to wciąż mamy go przed sobą. Jeżeli będziemy próbowali się z nim zmierzyć- co często wymaga wsparcia innych – próbowali go zrozumieć, zobaczyć problem pod nowym kątem, może to oznaczać „przejście kryzysu do przodu”. Konflikt może być znakomitym motorem rozwoju, ale tylko wtedy jeżeli będziemy traktowali go jako lekcję, a nie porażkę.

Cele:

 • Poszerzenie świadomości znaczenia konfliktów dla rozwoju firmy;
 • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów;
 • Poznanie własnych barier w procesie komunikacji;

Korzyści:

 • Zwiększenie precyzji wzajemnego zrozumienia, co radykalnie zmniejsza szansę powstawania konfliktów, „układów”, „biernego oporu” i innych nieefektywnych form kontaktu;
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych, co usprawni i zoptymalizuje pracę zespołową;
 • Zwiększenie tempa dochodzenia do konsensusu w sprawach spornych i wszelkiego typu niejasnościach;
 • Zwiększenie pewności siebie uczestników, obniżenie napięcia;
 • Przeramowanie  konfliktu na okazję do rozwoju;

Program:

 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji;
 • Zaburzenia komunikacyjne w zespole jako przyczyna konfliktu; 
 • Jak można dokonać zmiany perspektywy w ocenie nieporozumień?;
 • Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych?;
 • Trening umiejętności aktywnego słuchania;
 • Odczytywanie pozawerbalnych sygnałów zapowiadających konflikt: znaczenie postawy, gestów, mimiki, tonu głosu; 
 • Sztuka stawiania skutecznych pytań;
 • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji;
 • Mechanizmy związane z procesem komunikacji i powstawaniem nieporozumień w tym zakresie - praca na realnych sytuacjach w formie scenek;
 • Podstawowe źródła konfliktów i ich przyczyny pierwotne;
 • Badanie osobowościowych czynników konfliktogennych (w.g Enneacoachingu);
 • Indywidualne scenariusze, sposoby rozwiązywania konfliktów;
 • Rola mediacji w rozwiązywaniu nieporozumień;
 • Asertywna komunikacja jako sposób na unikanie konfliktów;
 • Stworzenie skutecznych mechanizmów zapobiegania, rozwiązywania i wykorzystania konfliktów do rozwoju jednostki i zespołu;
 • Jak wykorzystać  wartości i misję firmy w zarządzaniu konfliktem?;
 • Jak przetworzyć energię konfliktu w pasję i zdrową rywalizację?                                                                      

Czas trwania:
W zależności od potrzeb szkolenie jednodniowe (7 h) lub dwudniowe (2x7 h)
Ilość osób: 12- 15 

Cena wynika z analizy potrzeb, diagnozy, stopnia trudności, raportów poszkoleniowych i ewaluacji.